Rideklubben Hadsund - Opstaldningskontrakt


Parter: 
Denne aftale om opstaldning af hest er indgået mellem

hestens ejer (herefter kaldet ejeren)

og

Rideklubben Hadsund
Gl. Visborgvej 86
9560 Hadsund
(herefterkaldet klubben),

hvor hestens opstaldes.


Opstaldningsperiode
Aftalen træder i kraft per dags dato; og løber indtil aftalen opsiges af en af parterne. Denne aftale erstatter evt. tidligere aftale


Betaling
Som vederlag for opstaldning af hesten betaler ejeren pensionspris efter den til enhver tid gældende prisliste og de tilvalgte til-/fravalg. 
Prislisten fastsættes af bestyrelsen for klubben, og fremgår af hjemmesiden. 


Ejeren betaler pensionsprisen månedsvis forud, idet beløbet forfalder til betaling den første i måneden.
Forhøjelse af pensionsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første 1. en måned.


Depositum.
Som depositum.indbetaler ejeren kr. ( 1.000).


Klubben er forpligtet til, at:
1 . Stille boks og én dertilhørende sadelplads og/eller sadelskabsplads til rådighed for ejeren
2. Give ejeren ret til at benytte faciliteterne i sadelrummet til sadeltøjets vedligeholdelse
3. Give ejerne de rettigheder og pligter der fremgår af noterne til prislisten.
4. Tilbyde faglig korrekt foder, hvis foder er inkluderet i opstaldningsprisen. 
5. Fodervagt tilkalder dyrlæge og underretter ejeren i tilfælde af at hesten er akut syg.
6. Påtage sig det erstatningsansvar, klubben efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde under opstaldning hos klubben.
7. Følge gældende lovgivning – herunder naturligvis hesteloven

Klubben er ikke forpligtet til, at:
1. Påtage noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen.
2. Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv.
3. Tegne forsikring, der dækker ejerens hest, sadeltøj eller andet udstyr.

Ejeren er forpligtet til, at:
1. At være medlem af RDH - alle eventuelle faste brugere af hesten skal være medlem. 
2. At betale både boksleje, kontingent mm. rettidigt. Manglende betaling af klubbens kontingent og boksleje medfører opsigelse
3. Påtage sig erstatningsansvar, ejeren efter lovgivning har for skader, som hesten måtte forvolde
4. Holde hesten ansvarsforsikret
5. Holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået
6. At holde hesten vaccineret for influenza min. 1x årligt.
7. Selv benytte den til enhver tid af klubben anviste boks, idet ejeren ikke uden klubbens skriftlige samtykke kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af ovennævnte hest.
8. Holde sadeltøjet rent, i god stand og korrekt ophængt.
9. Afholde udgifter i forbindelse med fælles vaccination og ormekur, herunder godtgøre klubbens udglfter, som klubben har afholdt på vegne af ejeren.
10. Forestå udmugning, foldud-/indlukning og fodring
11. Efterleve klubbens ordensregler herunder give klubben adgang til den anviste boks og undlade at vanrøgte den.
12. At kontakte bestyrelsen før ophængning af inventar på boks
13. At sikre, at det kun er ejerens hest, der benytter den til enhver tid af klubben anviste boks
14. Ejer er ansvarlig for at sikre at hestens pas kan forevises umiddelbart i tilfælde af at klubben modtager kontrol/tilsyn etc. fra DRF, Seges eller andre myndighedsorganer. Evt. bøder som klubben måtte modtage for manglende fremvisning af pas tilfalder ejer.
15. At bære ansvaret for at registrere sig hos Fødevarestyrelsen, hvis hesten ikke er udelukket fra konsum. Det er ejeren alene, der skal sikre at gældende lovgivning for konsum dyr overholdes
16. At deltage i klubbens frivillige arbejde – fx hjælp til stævner, arbejdsdage o.lign.
17. At man udfører sin staldpligt rettidigt. Staldpligter fordeles årligt til staldmøde. Kontakt bestyrelsen ved spørgsmål. 


Ejeren er indforstået med:
At hesten i forbindelse med stævner eller lignende, maksimalt 2 weekends om året, flyttes til andet opstaldningssted, således at klubben kan disponere over staldpladsen.
Omkostnjnger i forbindelse med flytning, herunder dyrlægeregning for skader sket under transporten afholdes af klubben, under forudsætning af at klubben har arrangeret transporten.

Opsigelse
Denne aftale kan af begge parter opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Ved fraflytning fra stalden skal ejeren aflevere den sidst benyttede boks i rengjort stand. l tilfælde af at den anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende, kan klubben opsige kontrakten uden forudgående varsel.

Misligholdelse
Hvis en af parterne misligholder sin forpligtelser efter denne aftale, en den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen.
Hvis hesteejer misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben dog berettiget til, for ejerens regning, at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.