Om Rideklubben

Rideklubben Hadsund

- ridning for alle!

 

 

 

 

 

Om klubben

  • Rideklubben Hadsund er startet december 2004 for at opretholde et miljø omkring ridesporten i Hadsund
  • Rideklubben Hadsund tilbyder undervisning, opstaldning og aktiviteter for børn, unge og voksne
  • Rideklubben Hadsund er medlem af Dansk Rideforbund, hører til i distrikt 14 og har forkortelsen "RDH"

 

Vision & Mission

Vision: Rideklubben Hadsund finder at ridning er en sund og opbyggende sportsgren, der kan stimulerer et socialt sammenhold på tværs af aldersgrænser og generationer. Vi mener at omgangen med et stort dyr som hesten, kan tilføre børn og unge indlevelsesevne og grundlæggende regler for hensyn og omsorg for andre skabninger.

 

Mission: Mission:Rideklubben Hadsund ønsker at fremme interessen for ridesporten og udbrede kendskabet til hesten. Vi arbejder for at skabe fremtidssikrede rammer for ridesporten i Hadsund området. Vi vil gerne kunne tilbyde udøvelse af ridesporten til alle aldersgrupper uanset om det er nybegyndere eller rutinerede ryttere.

 

Faciliteter

Her kan du se lidt om de faciliteter som Rideklubben Hadsund råder over.
 
Klubbens udendørs faciliteter:

RDH's Udendørs faciliteter

Som det kan ses af ovenstående billede, råder klubben over en række folde. Fold 1, 2 og 3 anvendes til elevhestene. Fold 4 er sommergræs også forbeholdt elevhestene. Fold 4a, 4b, 4c, 5, 6, 7, 8 og 9 er forbeholdt privatejede heste. Den sidste fold er lufte folden, der må benyttes kortvarigt af alle. Bemærk venligst - Hvis du sætter en hest på lufte fold, må du ikke forlade Rideklubben før den er taget af folden igen!

dressurbane

 

Klubbens indendørs faciliteter:

stald

Indendørs er der 3 staldanlæg. Der er "Den store stald", hvor der er 19 bokse for store heste, samt 6 pony bokse. Derudover er der "Den lille stald", hvor der er 5 bokse for store heste. Og endelig er der "Udestald", hvor der findes 4 bokse for store heste.

ridehal

 Der er en 20x40 ridehal, som der er adgang til for opstaldere og klubbens medlemmer, der har købt hal-kort. 

 

Bestyrelsen

 

Formand:

Mette Aakjær Mousten

Hobrovej 26

9560 Hadsund

Mobil 4086 1220

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

 

Beth Floor

Ved Stranden 90

9560 Hadsund

Mobil: 4249 5910 

E-mail:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

 

Jens K. Eskildsen

Veddum Hovedgade 38

9560 Hadsund

Tlf. 9858 9553 / Mobil 3070 5350

E-mail:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kassere:

Helle Zinn

Alsvej 97

9560 Hadsund

Mobil. 5197 9731

E-mail:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

 

Sekretær:

Susanne Christensen

Kjellerupsgade 37

9560 Hadsund

Mobil 4034 7141

E-mail:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Suppleanter:

Sofie Østergaard Jensen

Østgyden 3

9560 Hadsund

Mobil: 5380 2131

E-mail:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   

 

Tanya Skovrider-Jensen

Lundensvej 5

9293 Kongerslev

Mobil: 2422 6088

E-mail:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Vedtægter

Vedtægter for: Rideklubben Hadsund

§1
Foreningens navn er: Rideklubben Hadsund
Forkortelse: RDH
Foreningens hjemsted: Mariagerfjord Kommune

Foreningens formål er at fremme interessen for ridesporten, at udbrede kendskabet til hesten og at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er, med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab. at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§2
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser

§3
I foreningen optages senior- og junior medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior medlemmer til og med det år, hvor de fylder 18 år. Alle medlemmer har stemmeret, barn eventuelt via forældrene. Medlemmer er valgbare til bestyrelsen når de er fyldt 18 år.
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i sportslige aktiviteter.
For deltagelse i rideundervisning og øvrig brug af foreningens faciliteter samt opstaldning af heste, kræves medlemskab.
Medlemskab er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar eller 1. juli.

§4
Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.
Medlemskontingentet opkræves halvårligt forud og er forfaldent til betaling den 1. januar.
Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfald, slettes vedkommende medlem, der kun optages på ny mod betaling af restance.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser. men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§5
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§6
Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år, og som skal være amatører. Der afgår hvert andet år, 2 eller 3 bestyrelses medlemmer. Første gang 2 medlemmer ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. I tilfælde af vakance indkaldes suppleanterne. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i tilfælde af vakance blandt disse.
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Juniorerne alene vælger 2 junior repræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år de vælges Der afgår hvert år 1 juniorrepræsentant samt juniorsuppleanten, første gang ved lodtrækning.
Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand.

§7
Bestyrelsen sammenkaldes normalt af formanden, men skal sammenkaldes, nar mindst 3 bestyrelsesmedlemmer har fremsendt skriftlig anmodning herom. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med minimum følgende dagsorden,
1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Meddelelser ved formanden
3. Meddelelser fra udvalgene, herunder - økonomiske anliggender - rapport fra stævneudvalg rapport fra juniorudvalg

4. Eventuelt

Alle bestyrelses beslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformadens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst tre bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen.
Næstformanden træder under formandens fravær i dennes sted.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

§8
Den samlede bestyrelse disponerer over foreningens midler til foreningens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed.
Prokura kan meddeles to i forening, for eksempel formand og kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlings beslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 9.
Der bør ikke meddeles eneprokura.

§9
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar.
Forslag, sum ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse.
Tid og sted for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden, offentliggøres i Hadsund Folkeblad med 14 dages varsel.
Aktive medlemmer har stemmeret, børn eventuelt via forældrene, hvis de har betalt kontingent og været medlem af foreningen i mindst 3 måneder. I år 2005 dog 10 dage.

DAGSORDEN skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsen og 2 suppleanter

7. Valg af person der modtager børneatester
8. Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant
9. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.
Enhver ændring af lovene skal indberettes til Folkeoplysningsudvalget i kommunen til godkendelse.

§ 10A
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for foreningen. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ l0B
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra foreningen i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse behøves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer ( blanke stemmer tæller som afgivne)
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens-og Amatørudvalg inden 4 uger.

§ l0C
I det af § 10.B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved Skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens-og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (eksklusion).

§11
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af den på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen valgte revisor.

§12
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen. nar denne anser det for nødvendigt. eller nar mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
Der regnes med det senest bogførte medlemstal ved beregningen I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved offentliggørelse i Hadsund Folkeblad med mindst 8 dages varsel

§13
Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.
ved opløsning skal foreningens formue anvendes til idrætslige formål i Mariagerfjord Kommune efter Mariagerfjord Kommunes bestemmelser.- vedtaget på ordinær generalforsamling 15. marts 2007.

Joomla templates by a4joomla